Artroskopia kolena

Ošetrenie menisku

je načastejšou operáciu kolenného kĺbu. Podľa typu poškodenia menisku, pristupujeme k jeho ošetreniu. Ak je to možné, snažíme sa o zachovanie čo najväčšej časti menisku, poškodené menisky šijeme pomocou najmodernejších metód, resp. odstraňujeme len parciálnu – poškodenú časť menisku.

Ošetrenie chrupky

v minulosti bola považovaná hyalínna chrupka v kolennom kĺbe za tkanivo, ktoré nemá regeneračnú schopnosť. Pod vplyvom skúseností, rozvoja nových operačných techník, ako aj samotnej artroskopie, môžeme konštatovať, že vieme v súčastnosti ošetriť každú poškodenú chrupku . Pri I-III a. stupni poškodenia, používame metódy zahladenia chrupky. Pri III b- IV. st.poškodenia chrupky- kedy je už obnažená subchondrálna kosť, vieme defektné miesto prekryť vlastnými chrupkovými bunkami – tzv. autológnymi chondrocytmi. Je to metóda, ktorá je známa od roku 1986. Zo začiatku sa aplikovali pomnožené chrupkové bunky- autológne chondrocyty, injekčne do kĺbu, resp. priamom do defektu a boli prekryté väzivovým lalokom, ktorý pochádzal z okostice- periostu. Autológne kultivované chondrocyty prekryté periostálnym lalokom sú považované za chondrograft prvej generácie. Postupne bola táto metóda zdokonaľovaná, začali sa používať rôzne nosiče autológnych chondrocytov. V súčastnosti sa už používa chondrograft tretej generácie, pri ktorom sa vypestované autológne chondrocyty, fixujú pomocou fibrínu.

Dlhodobé, už viac ako 15 ročné, veľmi dobré výsledky po transplantácii autológnych chondrocytov tretej generácie (TACH), popisované renomovanými ortopedickými pracoviskami v zahraničí, boli pre naše pracovisko výzvou a motiváciou zároveň, zaviesť túto metódu do našej praxe. Po predchádzajúcich opakovaných štúdijných pobytoch v zahraničí, ktoré boli zamerané na osvojenie si techniky a metodiky tohto typu operácie, sme v roku 2013, urobili prvú TACH III. generácie na Slovensku. V priebehu nasledujúcich 9 rokov, sme touto metódou ošetrili viac ako 150 pacientov. Samozrejme, ako každá metóda, aj TACH, nie je vhodná pre každého. Veľmi dôležitá je správna indikácia. Potešením je ale poznanie, že táto metóda je vhodná už nielen pre mladých športovcov, s malými ohraničenými defektmi chrupky, ale je vhodná aj u starších pacientov s artrotickými zmenami, ktoré môžu byť dokonca väčšie ako 8 cm štvorcových. Samozrejme indikácia k operácii tohto typu závisí od množstva faktorov, ktoré si s pacientom dôkladne prediskutujeme pred zamýšľaným výkonom.

TACH prebieha v dvoch etapách. Pri prvej etape – artroskopickej, zistíme rozsah a veľkosť poškodenia chrupky, ako aj iných vnútrokĺbových štruktúr kolena, ktoré ošetríme, odoberieme malú vzorku chrupky od pacientka z miesta, ktoré nie je zaťažované. Vzorku chrupky odošleme do špeciálneho laboratória, v ktorom v priebehu 3 – 5 týždňov, vypestujú autológne chondrocyty. Následne pri druhej operácii, už otvorenou cestou, do poškodeného miesta chrupky, aplikujeme autológne chondrocyty. Pooperačný postup, ako aj rehabilitácia, závisí od veľkosti a lokalizácie defektu, ktorý sme ošetrili. Túto metódu môžeme použiť aj pri ošetrovaní poškodenej chrupky členka.

Rekonštrukcia – plastika predného skríženého väzu

Predný skrížený väz patrí medzi hlavné, pasívne stabilizátory kolenného kĺbu. Pri jeho poškodení dochádza k instabilite kolena a následne k poškodzovaniu vnútrokĺbových štruktúr, ktoré boli dovtedy neporušené (menisky, chrupka). Toto vedie z rozvoju artrózy, pacienta vyraďuje zo športovej činnosti, neskôr limituje pri bežných životných úkonoch. Pri rekonštrukcii skrížených väzov je známych niekoľko spôsobov, postupov, ako aj typov náhrad a fixácií. Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne. Na našom pracovisku už viac ako 10 rokov, s úspechom používame štepy z tkaninovej banky, čo nám umožňujeme neodoberať tkanivo od pacienta, nepoškodzovať jeho vlastné koleno, ako aj výrazne znížiť pooperačnú bolestivosť a tým zrýchliť následnú rehabilitáciu.

Operačné jazvy po rekonštrukcii predného skríženého väzu.
3 mesiace po rekonštrukcii.

Komplexné poranenie kolenného kĺbu

V prípade, že vplyvom úrazu dochádza k poškodeniu viacerých štruktúr kolena, nachádzajúcich sa vo vnútri kĺbu, alebo aj mimo kĺbu, je artroskopické vyšetrenie a ošetrenie nutnosťou. Neraz kombinujeme v jednej dobe artroskopiu s otvoreným operačným postupom. Treba si tiež uvedomiť, že akýkoľvek úraz, ktorý spôsobí krvácanie do kolena, je nutné dôkladne vyšetriť a artroskopicky ošetriť.